Warunki dostawy

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, spółki VITROSZLIF Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 67/73a , NIP: 573-23-05-782  wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128083, telefon: 34/363-32-38, e-mail: biuro@vitroszlif.com.pl, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka VITROSZLIF Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 67/73a , NIP: 573-23-05-782  wpisanado Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000128083, telefon: 34/363-32-38, e-mail:biuro@vitroszlif.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
 • marketingu bezpośredniego
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej
 • wsparcia obsługi
 • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).
 3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
obowiązujące w umowach cywilnych zawieranych przez
VITROSZLIF SP.ZO.O.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem i sprzedawcą jest Vitroszlif Sp.zo.o. ul.Bór 67/73a 42-200 Częstochowa(Polska), OWS stanowi integralną część wszelkich cywilnych umów sprzedaży zawieranych przez Vitroszlif.
 2. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Vitroszlif oraz na stronie internetowej www.vitroszlif.com.pl
 3. Niniejsze OWS w sposób wyłączny regulują prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży z udziałem Vitroszlif, wyłączenie lub zmiana OWS wymaga formy pisemnej umowy stron pod rygorem nieważności.
 4. Definicje terminów zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży :
 1. Sprzedający–Vitroszlif Sp. z o.o., ul. Bór 67/73a, Częstochowa, NIP: 573-23-05-782, KRS nr 00000128083
  b. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub konsument (osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
  c. Termin płatności – dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.
  d. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Vitroszlif
  e. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Kupującego na piśmie i dostarczone Vitroszlif, zawierającej: nazwę zamawianego towaru, ilość towaru, pełne dane Kupującego, niezbędne dla prawidłowej identyfikacji Kupującego takie jak : nazwa , forma prowadzonej działalności, numer ewidencji zawierającej wpis o prowadzonej działalności , numer identyfikacji podatkowej VAT, oczekiwany termin realizacji zamówienia, sposób i miejsce odbioru towaru.
  f. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o akceptacji zamówienia, zawierające potwierdzenie wskazanych w zamówieniu lub ustalonych w drodze negocjacji warunków realizacji zamówienia. Integralną częścią potwierdzenia są szkice i rysunki techniczne w rozumieniu pkt. 7.
  g. Szkice i rysunki wykonawcze – rysunki na podstawie których można ustalić istotne szczegóły techniczne wykonania zamówienia w szczególności takie jak wymiary , kierunki i sposoby otwarcia drzwi lub okien.
 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Vitroszlif, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet w przypadku umieszczenia na nich ceny , którą w tym przypadku należy traktować jako element informacji o towarze .
 2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne zaakceptowanie przygotowanego przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia w formie ustalonej przez strony. Strony wykluczają możliwość składania zamówienia lub jego zmiany jak również potwierdzenia zamówienia w formie ustnej.
 3. Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia oznacza ,iż do zawarcia umowy nie doszło.
 4. Zmiana lub rezygnacja z zamówienia przez kontrahenta wymaga pisemnej zgody Vitroszlif, która może być uzależniona od przyjęcia przez kupującego obowiązku wyrównania poniesionych przez Vitroszlif kosztów realizacji zamówienia.
 5. Nie wykonanie zamówienia przez Vitroszlif z powodu wystąpienia siły wyższej takiej jak wyjątkowe warunki atmosferyczne wpływające na możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej, pożar, strajk i powszechne, zmiana przepisów celnych lub importowych w tym w szczególności ograniczenia w obrocie handlowym z niektórymi krajami lub obszarami geograficznymi, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne , zwalnia Vitroszlif z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 6. Ceny podawane przez Vitroszlif są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 7. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki lub odbioru określone w umowie w standardowym opakowaniu towarów Vitroszlif.
 8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Vitroszlif, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Vitroszlif w przypadku realizacji zamówienia z wielokrotną dostawą do wstrzymana dostaw towarów oraz wstrzymania realizacji przyjętych zamówień bez żadnych konsekwencji prawnych.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w terminie ustalonym w potwierdzeniu zamówienia.
 11. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie lub oświadczy ,że w tym terminie nie będzie mógł towaru odebrać, Sprzedającemu przysługuje prawo do obciążenia Kupującego zryczałtowanymi kosztami z tego tytułu. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 30 dni roboczych lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Kupujący zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Vitroszlif z tego tytułu.
 12. Kupujący ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie przy odbiorze towaru, nie później niż w dniu dostawy, w każdym przypadku przed montażem, dokonać szczegółowego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem tak w zakresie ilościowym i wad widocznych (pęknięcia szyby, profilu, zadrapania i inne uszkodzenia mechaniczne) jak również w zakresie sprawdzenia wymiarów zewnętrznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny montaż wyrobów bez sprawdzenia jakości i zgodności z umową.
 13. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości towaru Kupujący ma obowiązek pod rygorem utraty uprawnień odszkodowawczych zgłosić pisemnie listem poleconym do Vitroszlif w ciągu 3 dni roboczych od daty odbioru.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru do chwili pełnej zapłaty bez względu na miejsce składowania lub zamontowania.
 15. W stosunku do innych kupujących niż konsument , odpowiedzialność Vitroszlif z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Na objęty umową towar Vitroszlif udziela gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji umieszczonymi na stronie www.vitroszlif.com.pl
 16. Prawem właściwym dla realizacji umów do których zastosowanie ma OSW jest prawo polskie a miejscem rozstrzygania sporów są sądy powszechne właściwe według siedziby Vitroszlif.
 17. Niniejsze warunki sprzedaży w stosunku do konsumentów pozostają w mocy o ile nie są sprzeczne z przepisami bezwzględnie obowiązującymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej.