Gwarancja

Gwarancja 01.01.2015

VITROSZLIF Sp. z o.o. jako producent stolarki drewnianej udziela gwarancji na wyroby według następujących okresów gwarancyjnych:

– dwuletniego okresu gwarancyjnego na okna i drzwi balkonowe,

– rocznego okresu gwarancyjnego na drzwi wejściowe oraz wyposażenie dodatkowe stolarki takie jak: parapety, samozamykacze, nawiewniki, klamki, osłonki, hamulce cierne i ograniczniki, elementy sterujące, zamki elektromagnetyczne, wkładki drzwiowe itp.

1. Okres gwarancji na części użyte do naprawy lub wymiany wynosi 12 miesięcy liczone od dnia naprawy, jednak nie może on upłynąć wcześniej niż okres gwarancji określony w w/w punkcie Warunków Gwarancji, dla Produktu, którego te części dotyczą.

2. Gwarancja rozpoczyna się od dnia wystawienia dowodu sprzedaży produktu Kupującemu, który jako pierwszy zakupił fabrycznie nowy produkt .

3. Gwarancja obowiązuje na terenie całej Polski.

Obowiązki Gwaranta

4. W okresie gwarancyjnym Firma VITROSZLIF usuwa wszelkie usterki będące wadami powstałymi w trakcie produkcji lub wadami materiału i zobowiązuje się do naprawy wyrobu wadliwego lub wymiany wyrobu wadliwego na wyrób bez wad. Wybór sposobu załatwienia roszczeń reklamacyjnych pozostaje w gestii Firmy VITROSZLIF.

5. Serwis gwarancyjny zapewnia bezpłatne usunięcie wszelkich usterek produkcyjnych i materiałowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do jednego miesiąca od daty powiadomienia o przyjęciu reklamacji.

Obowiązki Klienta

6. Okna i drzwi powinny być przewożone w pozycji pionowej, stojąc na płaskiej powierzchni, należycie zabezpieczone pasami w sposób uniemożliwiający ich przesunięcie, trwałe odkształcenie ramiaka okna lub uszkodzenie elementów okuć a także zabezpieczone przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych podczas transportu, jak np. grad, błoto i inne zdarzenia losowe.

7. Klient zobowiązany jest, przed demontażem starego okna, do ilościowego i jakościowego odbioru nowo zakupionych wyrobów w zakresie wad jawnych, które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze okien. Za wady jawne uważa się niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzeń mechanicznych szyb i profili w postaci rys, pęknięć itp.

8. Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się w formie pisemnej w punkcie zakupu okien.

9. Reklamacja nie stanowi powodu do wstrzymania płatności za stolarkę okienną. Towar nie opłacony nie podlega reklamacji.

10. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego klient zostanie obciążony wszelkimi wynikłymi z tego tytułu kosztami. W cenie 1,50 zł/km + 23%VAT oraz koszty czasu pracy w wysokości 45,00 zł/godz. + 23%VAT, płatne w chwili stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji.

Wyłączenia odpowiedzialności

11. Gwarant odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji do wysokości wartości zakupionej stolarki.

12. Gwarancja dotyczy jedynie wyrobów VITROSZLIF i nie obejmuje montażu jako usługi budowlanej. Dla klientów, którzy zakupili stolarkę w sklepie VITROSZLIF wraz z montażem okres gwarancyjny na usługę budowlaną wynosi 1 rok.

13. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:

– złego transportu powodującego w szczególności: pęknięcia szyb, zarysowania lub wgniecenia ramiaka,

– produkt został zamontowany niezgodnie z instrukcją montażu,

– wszelkich dokonywanych napraw wyrobów lub wymiany ich elementów przez osoby nieupoważnione,

– niewłaściwej eksploatacji (konserwacje lub jej braku, mycia nieodpowiednimi środkami, zamalowanie uszczelki i okuć, itp.)

– uszkodzeń wyrobu, jeżeli po montażu wykonano roboty budowlane w technologii „mokrej” lub wewnątrz budynku panuje zbyt duża wilgotność.

– zabrudzenie szyb, okapników, elementów okuć, zniszczenie powłoki lakierniczej, – zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).

14. Gwarancji nie podlegają :

– różnice kolorystyczne poszczególnych elementów wyrobu, spowodowane odstępstwem w odcieniach naturalnego ubarwienia i usłojenia drewna klejonego użytego do produkcji stolarki.

– różnice w odcieniu szyb, drewna, powłok lakierniczych wynikających z dostaw okien w różnych terminach,

– elementy ulegające normalnemu zużyciu,

– uszkodzenia mechaniczne szyb takie jak rysy zewnętrzne, otarcia, pęknięcia, wady szyb dopuszczone przez normę oraz następujące cechy fizyczne: zjawiska interferencji, efekt podwójnej szyby, kondensacja na powierzchniach zewnętrznych (powstanie rosy),

– wyroby z wadami jawnymi,

– wady dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi normami,

– wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mające wpływu na jego wartość użytkową np. zarysowania, wgniecenia zewnętrznych stron ościeżnicy itp.

Postanowienia końcowe

15. Gwarancja na sprzedane wyroby nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

16.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji stosuje się:

– w stosunku do konsumentów postanowienia ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z dn. 5 września 2002r.),

– w stosunku do pozostałych nabywców postanowienia Kodeksu Cywilnego.